תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק יח

א ויהי דבר-יהוה, אליי לאמור.  ב מה-לכם, אתם מושלים את-המשל הזה, על-אדמת ישראל, לאמור:  אבות יאכלו בוסר, ושיני הבנים תקהינה.  ג חי-אני, נאום אדוניי יהוה:  אם-יהיה לכם עוד, משול המשל הזה--בישראל.  ד הן כל-הנפשות לי הנה, כנפש האב וכנפש הבן לי-הנה:  הנפש החוטאת, היא תמות.  ה ואיש, כי-יהיה צדיק; ועשה משפט, וצדקה.  ו אל-ההרים, לא אכל, ועיניו לא נשא, אל-גילולי בית ישראל; ואת-אשת ריעהו לא טימא, ואל-אישה נידה לא יקרב.  ז ואיש, לא יונה--חבולתו חוב ישיב, גזילה לא יגזול; לחמו לרעב ייתן, ועירום יכסה-בגד.  ח בנשך לא-ייתן, ותרבית לא ייקח--מעוול, ישיב ידו; משפט אמת יעשה, בין איש לאיש.  ט בחוקותיי יהלך ומשפטיי שמר, לעשות אמת:  צדיק הוא חיה יחיה, נאום אדוניי יהוה.  י והוליד בן-פריץ, שופך דם; ועשה אח, מאחד מאלה.  יא והוא, את-כל-אלה לא עשה--כי גם אל-ההרים אכל, ואת-אשת ריעהו טימא.  יב עני ואביון, הונה--גזילות גזל, חבול לא ישיב; ואל-הגילולים נשא עיניו, תועבה עשה.  יג בנשך נתן ותרבית לקח, וחי:  לא יחיה, את כל-התועבות האלה עשה--מות יומת, דמיו בו יהיה.  יד והנה, הוליד בן, וירא, את-כל-חטאות אביו אשר עשה; ויראה, ולא יעשה כהן.  טו על-ההרים, לא אכל, ועיניו לא נשא, אל-גילולי בית ישראל; את-אשת ריעהו, לא טימא.  טז ואיש, לא הונה--חבול לא חבל, וגזילה לא גזל; לחמו לרעב נתן, ועירום כיסה-בגד.  יז מעני השיב ידו, נשך ותרבית לא לקח--משפטיי עשה, בחוקותיי הלך:  הוא, לא ימות בעוון אביו--חיה יחיה.  יח אביו כי-עשק עושק, גזל גזל אח, ואשר לא-טוב עשה, בתוך עמיו; והנה-מת, בעוונו.  יט ואמרתם, מדוע לא-נשא הבן בעוון האב; והבן משפט וצדקה עשה, את כל-חוקותיי שמר ויעשה אותם--חיה יחיה.  כ הנפש החוטאת, היא תמות:  בן לא-יישא בעוון האב, ואב לא יישא בעוון הבן--צדקת הצדיק עליו תהיה, ורשעת הרשע עליו תהיה.  {ס}

כא והרשע, כי ישוב מכל-חטאותיו אשר עשה, ושמר את-כל-חוקותיי, ועשה משפט וצדקה--חיה יחיה, לא ימות.  כב כל-פשעיו אשר עשה, לא ייזכרו לו:  בצדקתו אשר-עשה, יחיה.  כג החפוץ אחפוץ מות רשע, נאום אדוניי יהוה:  הלוא בשובו מדרכיו, וחיה.  {ס}

כד ובשוב צדיק מצדקתו, ועשה עוול, ככול התועבות אשר-עשה הרשע יעשה, וחי--כל-צדקותיו אשר-עשה לא תיזכרנה, במעלו אשר-מעל ובחטאתו אשר-חטא בם ימות.  כה ואמרתם, לא ייתכן דרך אדוניי:  שמעו-נא, בית ישראל, הדרכי לא ייתכן, הלוא דרכיכם לא ייתכנו.  כו בשוב-צדיק מצדקתו ועשה עוול, ומת עליהם:  בעוולו אשר-עשה, ימות.  {ס}

כז ובשוב רשע, מרשעתו אשר עשה, ויעש משפט, וצדקה--הוא, את-נפשו יחייה.  כח ויראה וישב, מכל-פשעיו אשר עשה--חיה יחיה, לא ימות.  כט ואמרו בית ישראל, לא ייתכן דרך אדוניי:  הדרכיי לא ייתכנו, בית ישראל--הלוא דרכיכם, לא ייתכן.  ל לכן איש כדרכיו אשפוט אתכם, בית ישראל--נאום, אדוניי יהוה:  שובו והשיבו מכל-פשעיכם, ולא-יהיה לכם למכשול עוון.  לא השליכו מעליכם, את-כל-פשעיכם אשר פשעתם בם, ועשו לכם לב חדש, ורוח חדשה; ולמה תמותו, בית ישראל.  לב כי לא אחפוץ במות המת, נאום אדוניי יהוה:  והשיבו, וחיו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יש לך שאלה או הערה?