תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק מה

א ובהפילכם את-הארץ בנחלה, תרימו תרומה ליהוה קודש מן-הארץ--אורך חמישה ועשרים אלף אורך, ורוחב עשרה אלף:  קודש-הוא בכל-גבולה, סביב.  ב יהיה מזה אל-הקודש, חמש מאות בחמש מאות מרובע סביב; וחמישים אמה, מגרש לו סביב.  ג ומן-המידה הזאת, תמוד, אורך חמישה ועשרים אלף, ורוחב עשרת אלפים; ובו-יהיה המקדש, קודש קודשים.  ד קודש מן-הארץ הוא, לכוהנים משרתי המקדש יהיה, הקרבים, לשרת את-יהוה; והיה להם מקום לבתים, ומקדש למקדש.  ה וחמישה ועשרים אלף אורך, ועשרת אלפים רוחב; והיה ללויים משרתי הבית להם, לאחוזה--עשרים לשכות.  ו ואחוזת העיר תיתנו, חמשת אלפים רוחב, ואורך חמישה ועשרים אלף, לעומת תרומת הקודש--לכל-בית ישראל, יהיה.  ז ולנשיא מזה ומזה לתרומת הקודש ולאחוזת העיר, אל-פני תרומת-הקודש ואל-פני אחוזת העיר, מפאת-ים ימה, ומפאת-קדמה קדימה; ואורך, לעמות אחד החלקים, מגבול ים, אל-גבול קדימה.  ח לארץ יהיה-לו לאחוזה, בישראל; ולא-יונו עוד נשיאיי את-עמי, והארץ ייתנו לבית-ישראל לשבטיהם.  {פ}

ט כה-אמר אדוניי יהוה, רב-לכם נשיאי ישראל--חמס ושוד הסירו, ומשפט וצדקה עשו; הרימו גרושותיכם מעל עמי, נאום אדוניי יהוה.  י מאזני-צדק ואיפת-צדק ובת-צדק, יהי לכם.  יא האיפה והבת, תוכן אחד יהיה--לשאת, מעשר החומר הבת; ועשירית החומר האיפה, אל-החומר יהיה מתכונתו.  יב והשקל, עשרים גרה; עשרים שקלים חמישה ועשרים שקלים, עשרה וחמישה שקל--המנה, יהיה לכם.  יג זאת התרומה, אשר תרימו:  שישית האיפה, מחומר החיטים, ושישיתם האיפה, מחומר השעורים.  יד וחוק השמן הבת השמן, מעשר הבת מן-הכור--עשרת הבתים, חומר:  כי-עשרת הבתים, חומר.  טו ושה-אחת מן-הצאן מן-המאתיים ממשקה ישראל, למנחה ולעולה ולשלמים--לכפר עליהם, נאום אדוניי יהוה.  {פ}

טז כול העם הארץ, יהיו אל-התרומה הזאת, לנשיא, בישראל.  יז ועל-הנשיא יהיה, העולות והמנחה והנסך, בחגים ובחודשים ובשבתות, בכל-מועדי בית ישראל:  הוא-יעשה את-החטאת ואת-המנחה, ואת-העולה ואת-השלמים, לכפר, בעד בית-ישראל.  {ס}

יח כה-אמר, אדוניי יהוה, בראשון באחד לחודש, תיקח פר-בן-בקר תמים; וחיטאת, את-המקדש.  יט ולקח הכוהן מדם החטאת, ונתן אל-מזוזת הבית, ואל-ארבע פינות העזרה, למזבח; ועל-מזוזת--שער, החצר הפנימית.  כ וכן תעשה בשבעה בחודש, מאיש שוגה ומפתי; וכיפרתם, את-הבית.  כא בראשון בארבעה עשר יום, לחודש, יהיה לכם, הפסח; חג--שבועות ימים, מצות ייאכל.  כב ועשה הנשיא, ביום ההוא, בעדו, ובעד כל-עם הארץ--פר, חטאת.  כג ושבעת ימי-החג יעשה עולה ליהוה, שבעת פרים ושבעת אילים תמימים ליום, שבעת, הימים; וחטאת, שעיר עיזים ליום.  כד ומנחה, איפה לפר ואיפה לאיל--יעשה; ושמן, הין לאיפה.  כה בשביעי בחמישה עשר יום לחודש, בחג, יעשה כאלה, שבעת הימים:  כחטאת, כעולה, וכמנחה, וכשמן.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יש לך שאלה או הערה?