תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


עזרא פרק ב

א ואלה בני המדינה, העולים משבי הגולה, אשר הגלה נבוכדנאצר מלך-בבל, לבבל; וישובו לירושלים ויהודה, איש לעירו.  ב אשר-באו עם-זרובבל, ישוע נחמיה שריה רעליה מורדכיי בלשן מספר בגוויי--רחום בענה:  מספר, אנשי עם ישראל.  {ס}  ג בני פרעוש--אלפיים, מאה שבעים ושניים.  {ס}  ד בני שפטיה, שלוש מאות שבעים ושניים.  {ס}  ה בני ארח, שבע מאות חמישה ושבעים.  {ס}  ו בני-פחת מואב לבני ישוע, יואב--אלפיים, שמונה מאות ושנים עשר.  {ס}  ז בני עילם--אלף, מאתיים חמישים וארבעה.  {ס}  ח בני זתוא, תשע מאות וארבעים וחמישה.  {ס}  ט בני זכיי, שבע מאות ושישים.  {ס}  י בני בני, שש מאות ארבעים ושניים.  {ס}  יא בני ביביי, שש מאות עשרים ושלושה.  {ס}  יב בני עזגד--אלף, מאתיים עשרים ושניים.  {ס}  יג בני, אדוניקם--שש מאות, שישים ושישה.  {ס}  יד בני בגוויי, אלפיים חמישים ושישה.  {ס}  טו בני עדין, ארבע מאות חמישים וארבעה.  {ס}  טז בני-אטר ליחזקייה, תשעים ושמונה.  {ס}  יז בני ביציי, שלוש מאות עשרים ושלושה.  {ס}  יח בני יורה, מאה ושנים עשר.  {ס}  יט בני חשום, מאתיים עשרים ושלושה.  {ס}  כ בני גיבר, תשעים וחמישה.  {ס}  כא בני בית-לחם, מאה עשרים ושלושה.  {ס}  כב אנשי נטופה, חמישים ושישה.  כג אנשי ענתות, מאה עשרים ושמונה.  {ס}  כד בני עזמוות, ארבעים ושניים.  {ס}  כה בני קרית ערים כפירה ובארות, שבע מאות וארבעים ושלושה.  {ס}  כו בני הרמה וגבע, שש מאות עשרים ואחד.  {ס}  כז אנשי מכמס, מאה עשרים ושניים.  {ס}  כח אנשי בית-אל והעיי, מאתיים עשרים ושלושה.  {ס}  כט בני נבו, חמישים ושניים.  {ס}  ל בני מגביש, מאה חמישים ושישה.  {ס}  לא בני, עילם אחר--אלף, מאתיים חמישים וארבעה.  {ס}  לב בני חרים, שלוש מאות ועשרים.  {ס}  לג בני-לוד חדיד ואונו, שבע מאות עשרים וחמישה.  {ס}  לד בני ירחו, שלוש מאות ארבעים וחמישה.  {ס}  לה בני סנאה--שלושת אלפים, ושש מאות ושלושים.  {ס}  לו הכוהנים:  בני ידעיה לבית ישוע, תשע מאות שבעים ושלושה.  {ס}  לז בני אימר, אלף חמישים ושניים.  {ס}  לח בני פשחור--אלף, מאתיים ארבעים ושבעה.  {ס}  לט בני חרים, אלף ושבעה עשר.  {ס}  מ הלויים:  בני-ישוע וקדמיאל לבני הודוויה, שבעים וארבעה.  {ס}  מא המשוררים--בני אסף, מאה עשרים ושמונה.  {פ}

מב בני השוערים, בני-שלום בני-אטר בני-טלמון בני-עקוב, בני חטיטא, בני שוביי--הכול, מאה שלושים ותשעה.  {פ}

מג הנתינים:  {ס}  בני-ציחא  {ס}  בני-חשופא,  {ס}  בני  {ר}
טבעות.  {ס}  מד בני-קירוס  {ס}  בני-סיעהא,  {ס}  בני  {ר}
פדון.  {ס}  מה בני-לבנה  {ס}  בני-חגבה,  {ס}  בני  {ר}
עקוב.  {ס}  מו בני-חגב  {ס}  בני-שלמיי,  {ס}  בני  {ר}
חנן.  {ס}  מז בני-גידל  {ס}  בני-גחר,  {ס}  בני  {ר}
ראיה.  {ס}  מח בני-רצין  {ס}  בני-נקודא,  {ס}  בני  {ר}
גזם.  {ס}  מט בני-עוזא  {ס}  בני-פסח,  {ס}  בני  {ר}
ביסיי.  {ס}  נ בני-אסנה  {ס}  בני-מעונים,  {ס}  בני  {ר}
נפוסים.  {ס}  נא בני-בקבוק  {ס}  בני-חקופא,  {ס}  בני  {ר}
חרחור.  {ס}  נב בני-בצלות  {ס}  בני-מחידא,  {ס}  בני  {ר}
חרשא.  {ס}  נג בני-ברקוס  {ס}  בני-סיסרא,  {ס}  בני-  {ר}
תמח.  {ס}  נד בני נציח,  {ס}  בני חטיפא.  {ס}  נה בני,  {ר}
עבדי שלמה:  {ס}  בני-סוטיי  {ס}  בני-הסופרת,  {ס}  בני  {ר}
פרודא.  {ס}  נו בני-יעלה  {ס}  בני-דרקון,  {ס}  בני  {ר}
גידל.  {ס}  נז בני שפטיה  {ס}  בני-חטיל,  {ס}  בני  {ר}
פכרת הצביים--  {ס}  בני אמי.  נח כל-הנתינים--ובני, עבדי שלמה:  שלוש מאות, תשעים ושניים.  {ס}

נט ואלה, העולים מתל מלח תל חרשא, כרוב אדן, אימר; ולא יכלו, להגיד בית-אבותם וזרעם--אם מישראל, הם.  ס בני-דליה בני-טובייה, בני נקודא--שש מאות, חמישים ושניים.  {ס}

סא ומבני, הכוהנים--בני חוביה, בני הקוץ:  בני ברזלי, אשר לקח מבנות ברזלי הגלעדי אישה, וייקרא, על-שמם.  סב אלה, ביקשו כתבם המתייחשים--ולא נמצאו; ויגואלו, מן-הכהונה.  סג ויאמר התרשתא להם, אשר לא-יאכלו מקודש הקודשים--עד עמוד כוהן, לאורים ולתומים.  סד כל-הקהל, כאחד--ארבע ריבוא, אלפיים שלוש-מאות שישים.  סה מלבד עבדיהם ואמהותיהם, אלה--שבעת אלפים, שלוש מאות שלושים ושבעה; ולהם משוררים ומשוררות, מאתיים.  סו סוסיהם, שבע מאות שלושים ושישה; פרדיהם, מאתיים ארבעים וחמישה.  סז גמליהם--ארבע מאות, שלושים וחמישה; חמורים--ששת אלפים, שבע מאות ועשרים.  {פ}

סח ומראשי, האבות, בבואם, לבית יהוה אשר בירושלים--התנדבו לבית האלוהים, להעמידו על-מכונו.  סט ככוחם, נתנו לאוצר המלאכה, זהב דרכמונים שש-ריבות ואלף,  {ס}  וכסף מנים חמשת אלפים; וכותנות כוהנים, מאה.  {ס}  ע ויישבו הכוהנים והלויים ומן-העם והמשוררים והשוערים, והנתינים--בעריהם; וכל-ישראל, בעריהם.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


יש לך שאלה או הערה?