תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


עזרא פרק י

א וכהתפלל עזרא, וכהתוודותו, בוכה ומתנפל, לפני בית האלוהים:  נקבצו אליו מישראל קהל רב-מאוד, אנשים ונשים וילדים--כי-בכו העם, הרבה-בכה.  {ס}

ב ויען שכניה בן-יחיאל מבני עילם, ויאמר לעזרא--אנחנו מעלנו באלוהינו, ונושב נשים נוכרייות מעמי הארץ; ועתה יש-מקוה לישראל, על-זאת.  ג ועתה נכרות-ברית לאלוהינו להוציא כל-נשים והנולד מהם, בעצת אדוניי, והחרדים, במצות אלוהינו; וכתורה, ייעשה.  ד קום כי-עליך הדבר, ואנחנו עימך:  חזק, ועשה.  {פ}

ה ויקם עזרא וישבע את-שרי הכוהנים הלויים וכל-ישראל, לעשות כדבר הזה--ויישבעו.  ו ויקם עזרא, מלפני בית האלוהים, וילך, אל-לשכת יהוחנן בן-אלישיב; וילך שם, לחם לא-אכל ומים לא-שתה--כי מתאבל, על-מעל הגולה.  {ס}

ז ויעבירו קול ביהודה וירושלים, לכול בני הגולה--להיקבץ, ירושלים.  ח וכול אשר לא-יבוא לשלושת הימים, כעצת השרים והזקנים--יוחרם, כל-רכושו; והוא ייבדל, מקהל הגולה.  {ס}

ט וייקבצו כל-אנשי-יהודה ובנימין ירושלים לשלושת הימים, הוא חודש התשיעי--בעשרים בחודש; ויישבו כל-העם, ברחוב בית האלוהים, מרעידים על-הדבר, ומהגשמים.  {פ}

י ויקם עזרא הכוהן, ויאמר אליהם, אתם מעלתם, ותושיבו נשים נוכרייות--להוסיף, על-אשמת ישראל.  יא ועתה, תנו תודה ליהוה אלוהי-אבותיכם--ועשו רצונו; והיבדלו מעמי הארץ, ומן-הנשים הנוכרייות.  יב ויענו כל-הקהל ויאמרו, קול גדול:  כן כדברך עלינו, לעשות.  יג אבל העם רב והעת גשמים, ואין כוח לעמוד בחוץ; והמלאכה, לא-ליום אחד ולא לשניים--כי-הרבינו לפשוע, בדבר הזה.  יד יעמדו-נא שרינו לכל-הקהל וכול אשר בערינו, ההושיב נשים נוכרייות יבוא לעיתים מזומנים, ועימהם זקני-עיר ועיר, ושופטיה:  עד להשיב חרון אף-אלוהינו, ממנו--עד, לדבר הזה.  {פ}

טו אך יונתן בן-עשהאל ויחזיה בן-תקווה, עמדו על-זאת; ומשולם ושבתיי הלוי, עזרום.  טז ויעשו-כן, בני הגולה, וייבדלו עזרא הכוהן אנשים ראשי האבות לבית אבותם, וכולם בשמות; ויישבו, ביום אחד לחודש העשירי, לדריווש, הדבר.  יז ויכלו בכול--אנשים, ההושיבו נשים נוכרייות:  עד יום אחד, לחודש הראשון.  {פ}

יח ויימצא מבני הכוהנים, אשר הושיבו נשים נוכרייות:  מבני ישוע בן-יוצדק, ואחיו--מעשיה ואליעזר, ויריב וגדליה.  יט וייתנו ידם, להוציא נשיהם; ואשמים איל-צאן, על-אשמתם.  {ס}  כ ומבני אימר, חנני וזבדיה.  {ס}  כא ומבני, חרים--מעשיה ואלייה ושמעיה, ויחיאל ועוזייה.  כב ומבני, פשחור--אליועיניי מעשיה ישמעאל נתנאל, יוזבד ואלעשה.  {ס}  כג ומן-הלויים--יוזבד ושמעי, וקליה הוא קליטא, פתחיה יהודה, ואליעזר.  {ס}  כד ומן-המשוררים, אלישיב; ומן-השוערים, שלום וטלם ואורי.  {ס}  כה ומישראל--מבני פרעוש רמיה וייזייה ומלכייה, ומיימין ואלעזר, ומלכייה, ובניה.  {ס}  כו ומבני, עילם--מתניה זכריה ויחיאל ועבדי, וירמות ואלייה.  {ס}  כז ומבני, זתוא--אליועיניי אלישיב מתניה וירמות, וזבד ועזיזא.  {ס}  כח ומבני, ביביי--יהוחנן חנניה, זביי עתליי.  {ס}  כט ומבני, בני--משולם מלוך ועדיה, ישוב ושאל ורמות.  {ס}  ל ומבני פחת מואב, עדנא וכלל, בניה מעשיה מתניה בצלאל, ובינוי ומנשה.  {ס}  לא ובני, חרים--אליעזר יישייה מלכייה, שמעיה שמעון.  לב בנימין מלוך, שמריה.  {ס}  לג מבני, חשום--מתניי מתתה זבד אליפלט, ירמיי מנשה שמעי.  {ס}  לד מבני בני, מעדיי עמרם ואואל.  {ס}  לה בניה בדיה, כלוהו.  לו וניה מרמות, אלישיב.  לז מתניה מתניי, ויעשיי.  לח ובני ובינוי, שמעי.  לט ושלמיה ונתן, ועדיה.  מ מכנדביי ששיי, שריי.  מא עזראל ושלמיהו, שמריה.  מב שלום אמריה, יוסף.  {ס}  מג מבני, נבו--יעיאל מתיתיה זבד זבינא, ידיי ויואל בניה.  מד כל-אלה, נשאו נשים נוכרייות; ויש מהם נשים, וישימו בנים.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


יש לך שאלה או הערה?