תלמוד ירושלמי - מסכת חלה - הכול
פרק א ב ג ד


מסכת חלה פרק א

דף א,א פרק א הלכה א משנה  חמשה דברים חייבין בחלה החיטים והשעורין והכוסמין ושיבולת שועל והשיפון הרי אלו חייבין בחלה.  ומצטרפין זה עם זה ואסורים בחדש מלפני הפסח ומלקצור מלפני העומר ואם השרישו קודם לעומר העומר מתירן ואם לאו אסורין עד הבא העומר הבא:

דף א,א פרק א הלכה א גמרא  חמשה דברים חייבין בחלה כו' כתי' (במדבר טו) והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה'.  יכול יהו כל הדברים חייבין בחלה ת"ל מלחם ולא כל לחם אם מלחם ולא כל לחם.  אין לי אלא חטין ושעורין בלבד.  כוסמין שבולת שועל ושיפון מניין ת"ל (שם) ראשית עריסותיכם תריבה וריבה הכל:  רבי יוסי בשם ר"ש תני ר' ישמעאל בן רבי יונה רבי זעירא ר"ש בן לקיש בשם רבי ישמעאל א"ר מנא אזלית לקיסרין ושמעית ר'

דף א,ב פרק א הלכה א גמרא  אחווה ור' זעירא.  ואבא הוה אמר ליה בשם רבי ישמעאל אומר נאמר לחם בפסח ונאמר לחם בחלה.  מה לחם שנאמר בפסח דבר שהוא בא לידי מצה וחמץ.  אף לחם שנאמר בחלה דבר שהוא בא לידי מצה וחמץ.  ובדקו ומצאו שאין לך בא לידי מצה וחמץ אלא חמשת המינים בלבד.  ושאר כלה דברים אינן באין לידי מצה וחמץ אלא לידי סירחון.  תני א"ר יוחנן בן נורי קרמית חייבת בחלה.  ריב"נ אמר באה היא לידי מצה וחמץ.  ורבנין אמרי אינה באה לידי מצה וחמץ.  ויבדקוה.  על עיקר בדיקתה הן חלוקין.  ריב"נ אמר בדקוה ומצאוה שהיא באה לידי מצה וחמץ.  ורבנין אמרי בדקוה ולא מצאו אותו שהיא באה לידי מצה וחמץ.  תמן תנינן תפוח שריסקו ונתנו לתוך העיסה וחימיצה הרי זו אסורה.  תני רבי יוסי אומר מותר.  רבי אחא רבי אבהו בשם רבי יוסי בן חנינא מה פליגין במחמץ במימיו אבל במחמץ בגופו דברי הכל מותר.  ר' יוסי כדעתי' דו אמר תמן אין תבשילו תבשיל ברור.  וכן הוא אומר הכא אין חימוצו חימוץ ברור.  וכמה דאת אמר אין לך בא לידי מצה וחמץ אלא חמשת המינין בלבד ודכוות' אין לך מגרר עם כולן אלא חיטים ושעורים בלבד.  רבי הילא בשם ר"ש בן לקיש לא שנינו אלא העושה עיסה מן החיטים ומן האורז ואינו נגרר אלא עם החיטין בלבד:  מהו שיהו חייבים על קלי שלו משום חדש.  א"ר זעירא כתיב (ויקרא כג) ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו את שחייבים על לחם שלו משום חדש חייבין על קלי שלו משום חדש.  את שאין חייבים על לחם שלו משום חדש אין חייבים על קלי שלו משום חדש:  רבי ירמיה בעי קומי רבי זעירא עירב ארבעת קבין בפני עצמן וחימצן וד' קבין בפני עצמן ועירבן הרי בשעת חיובן לבא לידי מצה וחמץ.  אתייא דרבי יונה כרבי ירמיה ודרבי יוסי כרבי זעירא.  אתיא דרבי יונה כרבי ירמיה.  כמה דרבי ירמיה אמר עד שיהא קרוי לחם.  כך ר' יונה אמר עד שיהא קרוי לחם.  דרבי יוסי כר"ז כמה דר"ז אמר מינו קרוי לחם כן רבי יוסי אמר מינו קרוי לחם.  אתיא דרבי יוסי כרבי הילא אע"ג דו פליג עלוי.  רבי שמואל בר נחמן שמע כולהון מן אהן קרייא

דף ב,א פרק א הלכה א גמרא  (ישעיהו כח) ושם חיטה שורה ושעורה נסמן וכוסמת גבולתו.  ושם חיטה אלו החיטים שורה זו שבולת שועל ולמה נקרה שמה שורה שהיא עשויה כשורה.  שעורה אלו השעורים.  נסמן זה השיפון.  וכוסמת זה הכוסמין.  גבולתו לחם.  עד כאן גבולו של לחם ולמידין מן הקבלה.  א"ר סימון מן מה דכתיב (שם) ויסרו למשפט אלהיו יורנו כמי שהוא דבר תורה.  א"ר סימון אילין נשייא דאמרין לא ניעול בגינן לכנישתא אין חמי לי' מילף מילף הוא.  לא עבדין טבאות אלא ויסרו למשפט אלהיו יורנו:  ר' יודא בר פזי בשם ר' יונתן דר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה היא דתני ר' <יוחנן> ישמעאל בנו של ר"י ב"ב אומר יכול מביא מן הכוסמין ושבולת שועל והשיפון.  ודין הוא ומה אם החטים שכשרו לשאר כל המנחו' לא כשרו למנחת העומר.  כוסמין ושבולת שועל והשיפון שלא כשרו לשאר כל המנחות אינו דין שלא יכשרו למנחת העומר.  השעורי' יוכיחו שלא כשרו לשאר כל המנחות וכשרו למנחת העומר.  לא אם אמרת בשעורין שמנחת סוטה באה מהן.  תאמר בכוסמין ושבולת שועל ושיפון שאין מנחת סוטה באה מהן.  יצאו החיטים מן הכתוב.  וכוסמין ושבולת שועל והשיפון מק"ו.  א"ר יוסי מי סבור סבר רבי יהודא בן פזי שמנחת העומר באה מן הכוסמין ושבולת שועל והשיפון אילו מן דאמר תאנים שחורות עלי שמא אינו מותר בלבנות אלא שחורות אמר לבנות לא אמר.  והכא שעורה אביב אמר שבולת שועל אביב לא אמר.

דף ב,ב פרק א הלכה א גמרא  ברם כרבנין ג' מינין הן השיפון מין כוסמין שבולת שועל מין שעורין.  רבנן דקיסרין בעין מה תנינן ה' מינים לא חמשה דברים שני דברים מין א' ושני דברים מין אחד.  תמן תנינן איזו מין במינו החיטים אין מצטרפין עם הכל אלא עם הכוסמין.  השעורין מצטרפין עם הכל חוץ מן החיטים.  ר' יוסי אמר ליה סתם.  ר' יונה בשם ר' יוחנן תמן בנשוך וכאן בבלול.  תני ר' חייא כן וכולן שבללן תבואה קמחים ובציקות מצטרפות.  עירס ראשי עיסיות.  א"ר יוסי וההן נשוך לאו כמעורס הוא.  את אמר אינו מצטרף והכא אינו מצטרף.  מהו שילקו על חתן דבר תורה.  ר' יונה בשם שמואל רבי יוסי רבי אבהו בשם רבי שמעון בן לקיש אין לוקין על חלתן דבר תורה א"ר יעקב בר אחא ר"ש בן לקיש כדעתיה דאיתפלגון הפיגול והנותר ששחקן רבי יוחנן אמר לא ביטלו זה את זה ור"ש בן לקיש אמר ביטלו זה את זה.  א"ר יוסי ולא דמיין תמן אמר זה אסור וזה אסור.  ברם הכא שני דברים רבים על א' ומבטלין אותו.  וכבר ביטלו עד שלא נעשו איסור.  אילו <אמר> [אחד] עשה חמש עיסיות מחמשה מינין ועירבו ואמר רבי שמעון בן לקיש אין לוקין על חלתן דבר תורה יאות:  הלל הזקן היה כורך שלשתן כאחת.  א"ר יוחנן חלוקין על הלל הזקן והא ר' יוחנן כורך מצה ומרור.  כאן בשעת המקדש כאן שלא בשעת המקדש ואפילו תימר כאן וכאן בשעת המקדש שני דברים רבים על אחד ומבטלין אותו.  רבי יוסי בשם רבי אלעזר כשם שאין האיסורין מבטלין זה את זה כך אין המצות מבטלות זו

דף ג,א פרק א הלכה א גמרא  את זו:  רבי יהושע דרומיא בעי עשה עיסה מחמשת המינין וחזר ועשה חמש עיסיות ממין א' ועירבו.  חיטים שבו מהו שיבטלו חיטים שבו ושעורין שבו מהו שיבטלו שעורין שבו.  א"ר חייא בר אדא לא כן אמר רבי יוסי שני דברים רבים על אחד ומבטלין אותו.  לא צורכה דלא עשה חמש עיסיות מחמשה מינים ועירבן וחזר ועשה חמש עיסיות מחמשה ולא עירבן.  חיטין שכן מהו שיבטלו חיטים שכן ושעורי' שכן מהו שיבטלו שעורים שכן:  ואסורין בחדש מלפני הפסח.  אית תניי תני מלפני הפסח ואית תניי תני מלפני העומ'.  מ"ד מלפני הפסח מסייע לר' יוחנן מ"ד מלפני העומר מסייע לחזקיה דא"ר יונה בשם חזקיה בשעת הקרבן הקרבן מתיר שלא בשע' הקרבן היום מתיר.  ר' יוסי בשם חזקי' בשעת הקרבן הקרבן מתיר.  מודה חזקיה שלא בשעת הקרבן היום מתיר.  ר' יוחנן אמר בין בשעת הקרבן בין שלא בשעת הקרבן היום מתיר א"ר הילא טעמא דרבי יוחנן (ויקרא טו) עד עצם היום הזה מלמד שהיום מתיר.  יכול אפי' בשעת הקרבן ת"ל (שם) עד הביאכם את הקרבן אלהיכם יכול הבאה ממש ת"ל עד עצם היום הזה.  הא כיצד טול מבנתיים זמן הבאה.  מודה ר' יוחנן באיסור שהוא אסור.  איסורו מהו רבי ירמיה אמר איסורו דבר תורה רבי יונה ורבי יוסי תרוויהון אמרין איסורו מדבריהן.  א"ר יוסי מיליהון דרבנן מסייעין לן

דף ג,ב פרק א הלכה א גמרא  דתנינן תמן אין מביאין מנחות ובכורי' ומנחת בהמה קודם לעומר.  ואם הביא פסול.  ואמר רבי יהושע דרומיא רבי יונה רבי אימי בשם רבי יוחנן לא שנו אלא שלשה עשר וארבעה עשר וחמשה עשר הא ששה עשר עבר והביא כשר.  אין תימר איסורו ד"ת היא לא שנייא.  היא שלשה עשר היא ארבעה עשר היא חמשה עשר היא ששה עשר עבר והביא פסול.  ועוד מן הדא דא"ר זעירא <על ידי> [עלי'] דרב בר <בי> דעתון דבנוי דרבי חייא <בר> רבה הוא סבר כוותהון אין תימר איסורו ד"ת רב בר דעתיה דרבי יוחנן [הוא]:  והתנינן משחרב ב"ה התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא יום הנף כולו אסור.  אין תימר איסורו ד"ת ניחא אין תימר איסורו מדבריהן יש תקנה אחר התקנה.  א"ר יוסי בי רבי בון מפני

דף ד,א פרק א הלכה א גמרא  הרחוקין.  רבי ירמיה בשם רבי חייא בין בשעת הקרבן בין שלא בשעת הקרבן היום מתיר.  אמר רבי הונא מתניתא דחזקיה פליגא עלוי.  עד עצם היום הזה מלמד שהיום מתיר.  יכול אפילו בשעת הקרבן ת"ל עד הביאכם את קרבן אליהם.  והתנינן משחרב בית המקדש התקין ר"י [ב"ז] שיהא יום הנף כולו אסור.  א"ר יונה איתתבת קומי רבי ירמיה ואמר אין יסבור רבי חזקיה כרבי יודא דרבי יהודא אמר והלא מן התורה אסור.  תמן חשין לצומא רבא תרין יומין.  אמר לון רב חסדא למה אתם מכניסין עצמכם למספק הזה המרובה חזקה שאין ב"ד מתעצלין.  בר אבוי דשמואל בר רב יצחק חש על גרמיה וצם תרין יומין איפסק <ברובה> [כרוכה] ודמך:  אם השרישו קודם לעומר העומר מתיר.  רבי יונה אמר קודם להבאה רבי יוסי אמר קודם לקצירה.  אמר רבי יונה הבאה מתרת להבאה קצירה מתרת לקצירה.  א"ר יוסי קצירה מתרת הבאה וקצירה לפום כן רבי יוסי חווי בה קצר לרבים ונטמא חזר היחיד לאסורו.  רבי יונה אמר קודם לקצירה.  רבי יוסי אמר

דף ד,ב פרק א הלכה א גמרא  קודם להבאה.  א"ר יונה מילתיה דכהנא מסייע לי.  דהנא אמר (ויקרא ג) ואם תקריב מנחת ביכורים לה' זו ביכירה האחרת לא ביכירה.  הגע עצמך אפילו עשבים אפי' השרשה העומר בא ומתיר ולא קודם לקצירה אנן קיימין ועוד מן הדא דתני המנכש בשלשה עשר ונתלש הקלח בידו הרי זה שותלו במקום הטינא אבל לא במקום הגריד.  הרי יש כאן שלשה עשר וארבעה עשר וחמשה עשר ומקצת היום ככולו.  אמר רבי יוסי מילתיה דרבי אבינא מסייע לי דאמר ר' אבינא תיפתר כהדא מתניתא במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בארבעה עשר.  אבל במקום שנהגו לעשות מלאכה בארבעה עשר לא בתלוש שמא במחובר.  אשכח תני מקום שנהגו לעשות מלאכה בתלוש עושין אפילו במחובר:  ואם לאו אסורים עד שיבא עומר הבא:  רבי לעזר שאל מהו שיביא העומר מהן אפשר לומר חדש וישן אין תורמין ומעשרין מזה ע"ז ואת אמר הכן.  התיבון הרי שאר המינין הרי הן תלוין בעומר.  ואין העומר בא מהן.  לא אם אמרת בשאר המינין שלא כשרו למנחת העומר תאמר בשעורין שכשרו

דף ה,א פרק א הלכה א גמרא  למנחת העומר.  חברייא בשם רבי לעזר ראשית קצירך ולא סוף קצירך רבי זעירה בשם רבי אלעזר ביכורין אין אלו ביכורין.  מה נפק מביניהון.  עבר והביא על דעתהון דחברייא פסול על דעתיה דר"ז כשר:  דברי חכמים רבי יוסי בי רבי בון רבי חייא בשם רבין בר חייה והן שהביאו שליש לפני ר"ה אבל אם הביאו שליש לאחר ר"ה העומר בא מהן:

דף ה,א פרק א הלכה ב משנה  האוכל מהן כזית מצה בפסח יצא ידי חובתו.  כזית חמץ חייב בהיכרת.  נתערב אחד מהן בכל המינין הרי זה עובר בפסח הנודר מן הפת ומן התבואה אסור בהן דברי ר"מ וחכמים אומרים הנודר מן הדגן אינו אסור אלא מהן וחייבים בחלה ובמעשרות:

דף ה,א פרק א הלכה ב גמרא  אמר רבי יעקב בר זבדי זאת אומרת שלוקין על חלתן דבר תורה.  רבי ירמיה בשם רבי חייא בר ווא תיפתר שאכל כזית מזה וכזית מזה.  אמר רבי יוסי אפי' תימר כזית מכולהן.  שנייא היא שכולהן לשם חמץ.  מחלפא שיטתי' דרבי יוסי.  תמן הוא אומר שני דברים רבין על א' ומבטלין אותו וכא הוא אמר הכין.  א"ר יוסי ב"ר בון כיני מתניתא אי

דף ה,ב פרק א הלכה ב גמרא  כזית מזה וכזית מצה.  האם הנודר מן הפת ומן התבואה אסור בכל כרבנן.  רבי חייא בשם רבי יוחנן כיני מתניתא הנודר מן הדגן אינו אסור אלא מהם מה נן קיימין אם באומר פת תורה מעתה אף האומר תבואת תורה יהא אסור בכל דכתיב ותבואת הכרם.  אי באומר פת סתם אין לך קרוי פת סתם אלא חיטין ושעורין בלבד.  אמר רבי יוסה קיימתיה במקום שאוכלין פת כל אין לך קרוי פת סתם אלא חמשת המינים בלבד:

דף ה,ב פרק א הלכה ג משנה  אלו חייבין בחלה ופטורין מן המעשרות הלקט והשכחה והפאה וההבקר ומעשר ראשון שנטלה תרומתו ומע"ש והקדש שנפדו ומותר העומר ותבוא' שלא הביאה שליש רבי לעזר אומר תבואה שלא הביאה שליש פטורה מן החלה:  אלו חייבי' במעשרות ופטורין מן החלה.  האורז והדוחן והפרגין והשומשמין והקטניות ופחות מחמשת רבעים בתבוא' הסופגנין והדובשנין והאיסריטין וחלת המשרת והמדומע פטורין מן החלה:

דף ה,ב פרק א הלכה ג גמרא  רבי הושעיה שאל לכהנא מניין שהן חייבין בחלה ופטורין מן המעשרות.  א"ל לא תימר לי תרימו וכן תרימו.  חזר ואמר מארבע עשרה.  מה ארבע עשרה חייבין בחלה ופטורים מן המעשרות אף אילו חייבין בחלה ופטורין מן המעשרות.  רבי יוחנן בשם רבי ינאי זה אחד משלשה מקריות שהן מחוורין בתורה (דברים טו) ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך.  מה שיש לך ואין לו את חייב ליתן לו יצא הבקר שידך וידו שווין בו היא לקט היא שכחה היא פאה היא הבקר:  מעשר ראשון שנטלה תרומתו.  ומכיון שנטלה תרומתו לאו כחולין הוא.  תיפתר שהקדימו בשיבולין דאמר רבי אבהו בשם ר"ש בן לקיש מעשר ראשון שהקדימו בשיבולין פטור

דף ו,א פרק א הלכה ג גמרא  מתרומה גדולה א"ר יוסי כתיב (במדבר יח) את כל חלבו את מקדשו ממנו.  לא חלבו וחלב חבירו.  א"ר יוסי כתיב (שם) והרמותם ממנו את תרומת ה' מעשר מן המעשר ולא תרומה ומעשר מן המעשר.  בשמירה ואח"כ הפריש תרומת מעשר שבו.  אבל אם הפריש תרומת מעשר ואח"כ מירחו לא בדא.  כשהפריש ממנו עליו אבל אם הפריש ממקום אחר עליו לא בדא:  מע"ש והקדש שנפדו:  רבי זעירא רבי יוסי רבי חא בר עוקבא רבי הלל בן הליס מטא בה בשם רבי יודה דמן הדא מעשר שני שהקדימו בשבילין פטור מתרומה גדולה.  רבי יונה בעי כמ"ד אינו כנכסיו ברם כמ"ד כנכסיו הוא חייב.  א"ל אוף אנא סבר כן הוי מע"ש הואיל וכל עמא מודיי שהוא כנכסיו חייב הוי פליגי היא.  מ"ד חייב אפילו תרומה שבו חייבת.  ומ"ד פטור אפילו חולין שבו פטורין.  מאן דאמר חייב עשאו תרומת מעשר על מקום אחר מה את עביד לה בגדיש שנדמע בעיסה שנדמעה.  ר' יוחנן אמר אנא בעיתה.  ר' יאשיה אמר אנא בעיתה.  מה בין גדיש שנדמע לעיסה שנדמעה.  גדיש שנדמע את אמר חייב עיסה שנדמעה את אמר פטורה.  רבי תנחומא בשם רבי

דף ו,ב פרק א הלכה ג גמרא  חונא גדיש שנדמע עד שלא נדמע עבר והפריש ממנו תרומ' אינה תרומה.  עיסה שנדמעה עד שלא נדמעה עבר והפריש ממנה חלה אינה חלה דתנינן תמן המפריש חלה קמח אינה חלה וגזל ביד כהן:  ומותר העומר:  מתני' דלא כר"ע דר"ע מחייב בחלה ובמעשרות:  ותבואה שלא הביאה שליש:  מה טעמא דרבנין נאמר לחם בפסח ונאמר לחם בחלה מה לחם הנאמר בפסח דבר שהוא בא לידי מצה וחמץ אף לחם שנאמר בחלה דבר שהוא בא לידי מצה וחמץ.  מ"ט דרבי לעזר (במדבר יח) כתרומת גורן כן תרימו אותה.  מה תרומת גורן מפירות שהביאו שליש אף זו מפירות שהביאו שליש.  ולית לי' לרבי לעזר לחם לחם.  אשכח תני בשם רבי לעזר אינה חייבת בחלה ואין אדם יוצא בה י"ח בפסח.  מהו שחייבי' על לחם שלו משום חדש א"ר יודן כתיב (ויקרא כג) ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו.  את שחייבי' על קלי שלו משום חדש חייבים על לחם שלו משום חדש את שאין חייבין על קלי שלו משום חדש אין חייבין על לחם שלו משום חדש.  א"ר זעירא כתיב (דברים יד) עשר תעשר את כל תבואת זרעך דבר שאינו נזרע ומצמיח יצא פחות משליש שאם נזרע אינו מצמיח.  פשיטא על דרבנין בההן פחות משליש שאינו נגרר לעניין המעשרות.  רבי חייא בר יוסף שאל על דעתיה דרבי לעזר מהו שיהא נגרר לעניין חלה כעיסת האורז.  שמואל בר אבא בעי אי זה חדש וישן שבחלה.  שתי שדות אחת הביאה שליש ואחת פחות משליש לחלה את למעשרות שתים.  אחת

דף ז,א פרק א הלכה ג גמרא  פחות משליש ואחת עשבים לחלה שתים ולמעשרות אחת.  אחת הביאה שליש ואחת עשבים בין לחלה בין למעשרות שתים.  בנתיים מהו רבי יונה בשם ר"ש בן לקיש בנתיים כבראשונה רבי יוסי בשם ר"ש בן לקיש בנתיים כבאחרונה איזו בנתיים העושה עיסה מן הטבל חלה חייבת בתרומה ותרומה חייבת בחלה.  מנין שהחלה חייבת בתרומה רבי יצחק בשם רבי שמואל בר מרתא בשם רב (במדבר טו) חלה תרימו תרומה מחלה תרימו תרומה מניין שהתרומה חייבת בחלה מן קושוי פתרין הדין קרייא מאותה שכתוב בה ראשית תרימו חלה:  הסופגנין טריקט'.  הדובשנין מלי גאלה.  והאיסקריטין חליטין דשוק וחלת מסרה חליטין דמיי.  רבי יוחנן אמר טריקטא חייבת בחלה ואומר עליו המוציא לחם מן הארץ.  ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח.  ר"ש בן לקיש אמר טריקטא אינה חייבת בחלה ואין אומרין עליו המוציא לחם מן הארץ ואין אדם יוצא בו ידי חובתו בפסח.  רבי יוסי אמר תרתיי ר' יוחנן אמר טריקטא חייבת בחלה ואומר עליה המוציא לחם מן הארץ ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח ר"ש בן לקיש אמר טריקטא אינה חייבת בחלה ואינו אומר עליה המוציא לחם מן הארץ ואין אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח.  רבי יוסי אמר חורי <רבי יוסי אמר> רבי יוחנן [אמר] כל שהאור מהלך תחתיו חייב בחלה ואומר עליו המוציא לחם מן הארץ ויוצא בו ידי חובתו בפסח רבי שמעון [בן לקיש] אמר כל שהאור מהלך תחתיו אינו חייב בחל' ואין אומרין עליו המוציא לחם מן הארץ ואין אדם יוצא בו י"ח בפסח.  א"ל ר' יוחנן ובלבד ע"י משקה.  מתני' פליגי על ר' יוחנן הסופגנין והדובשנין והאיסקריטין וחלת

דף ז,ב פרק א הלכה ג גמרא  המשרת והמדומע פטורה מן החלה.  פתר לה בסופגנין שנעשו באור.  ואין יוצאין בסופגנין שנעשו בחמה.  יוצאין בסופגנין שנעשו באור.  ולית הדא פליגא על ר"ש בן לקיש.  פתר לה כשהיה האור מהלך מן הצד מיליהון דרבנין פליגין.  כהנא שאל לשמואל לא מסתברא בההן מדומע.  דתנינן הכא שרובה תרומה תרומה.  א"ל אוף אנא סבר כן.  אלא כד תיסוק לארעא דישראל את שאל לה.  כד סלק להכא שמע רבי יסא בשם רבי יוחנן אפילו סאה אחת שנפלה על תשעים ותשע חולין.  א"ר אבהו כד משיב רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן הסאה פוטרת את הכל.  אמר ליה וכי עיגול בעיגולין דבר ברי שהתרומה עולה בידו ואת אמרת דבר קל הוא אף הכא קל הוא ויתביניה שנייא הא בעיגולין שכבר בטלו.  רבי יונה ורבי יוסי תריהון בשם רבי זעירא אפילו חיטין בחיטין טוחן ומתיר:  פחות מחמשת רבעים בתבואה.  א"ר <אבינא> [אבונא] הדא אמרה כשהיו פחות מחמשת רבעים.  אבל אם היו חמשת רבעים מצומצמין לא בדא.  ר' יוסי בי ר' בון בשם ר' אבונא לא על הדא אתאמרת.  אלא על הדא דאמר ר' יוחנן מדומע פטור מן החלה.  ספק מדומע והנאכל משום דימוע חייב בחלה עליה.  ר' יוסי בי רבי בון בשם רבי אבונא הדא דאיתמר כשהיו יותר מחמשת רבעים אבל אם היו חמשת רבעים מצומצמין פטורה מן החלה:

דף ז,ב פרק א הלכה ד משנה  עיסה שתחילתה סופגנים וסופה סופגנים פטורה מן החלה.  תחילתה עיסה וסופה סופגנין תחילת' סופגנין וסופה עיסה חייבת בחלה.  וכן הקנובקאות חייבות המעיסה ב"ש פוטרין וב"ה מחייבין.  החליטה ב"ש מחייבין וב"ה פוטרין חלות תודה ורקיקי נזיר עשאן לעצמו פטור למכור בשוק חייב:

דף ח,א פרק א הלכה ד גמרא  <הדא> [חדא] איתא שאלת לרבי מנא בגין דאנא בעייא למיעבד אצוותי אטרי מהו דינסבנה ותהא פטורה מן החלה.  אמר לה למה לא.  אתא שאיל לאבוי.  אמר ליה אסור שמא תימלך לעשותה עיסה:  וכן <הקנוקעות> [הקנובקאות] חייבות.  ריב"ל [אמר שלא] תאמר הואיל והוא עתיד להחזירה לסולתה תהא פטורה מן החלה.  אמר ר' בא בר זבדא עיסה <מברין> [מכרין] חייבת בחלה.  שלא תאמר הואיל הואיל והוא עתיד להחזירה לסולתה תהא פטורה מן החלה.  רב אמר עיסת כותח חייבת בחלה.  אמר ר' בון שמא תימלך לעשותה חררה לבנה.  אמר ר' מנא צריכין אנו מכרזין באילין דעבדין עביצין דייאון עבדון לון פחות מכשיעור דאינון סברן שהיא פטורה והיא חייבת:  תני רבי ישמעאל בי ר' יוסי אמר משום אביו אי זו היא המעיסה הנותן חמין לתוך קמח.  חליטה קמח לתוך חמין.  איתה חמי נחלטה כל צורכה ב"ש מחייבין.  לא נחלטה כל צורכה ב"ש פוטרין.  ר' יוסי ר' יסא בשם חזקיה בשם רבי חייה בשם רבי הושעיא שני תלמידים שנו אותה.  רבי אימי בשם רבי יוחנן על הדבר הזה הלכתי אצל ר' הושעיא רובא לקיסרין ואמר לי שני תלמידים שנו אותה.  וחכ"א לא כדברי זה ולא כדברי זה אלא הנאפה בתנור חייב.  באילפס ובקדירה פטור.  אי זהו חלוט ברור.  א"ר זעירא כל שהאור מהלך תחתיו.  אמר רבי יוסי אפי' האור מהלך תחתיו מכיון שהוא עתיד לעשותו בצק חייב בחלה.  קמח קלי שעשאו בצק חייב בחלה.  רבי יוסי בשם רבי יוחנן והוא שאפיין.  חלות תודה ורקיקי נזיר עשאן לעצמו פטור דכתיב ראשית עריסותיכם ולא של הקדש.  למכור בשוק חייב.  לא בדעתו הדבר תלוי.  בדעת הלקוחות הדבר תלוי שמא ימצא הלקוחות ונטבלו מיד:

דף ח,ב פרק א הלכה ה משנה  נחתום שעשה שאור לחלק חייב בחלה ונשים שנתנו לנחתום לעשות להם שאור אם אין בשל אחת מהן כשיעור פטורה מן החלה:  עיסת הכלבים בזמן שהרועים אוכלין ממנה חייבת בחלה ומערבין בה ומשתתפין בה ומברכין עליה ומזמנין עליה ונעשית בי"ט ויוצא בה אדם י"ח בפסח.  ואם אין הרועים אוכלין ממנה אינה חייבת בחלה ואין מערבין בה ואין משתתפין בה ואין מברכין עליה ואין מזמנין עליה ואינה נעשית בי"ט ואין אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח.  בין כך ובין כך מטמא טומאת אוכלין:

דף ח,ב פרק א הלכה ה גמרא  הממריח כריו של חבירו שלא מדעתו רבי יוחנן ור' שמעון בן לקיש.  ר' יוחנן אמר נטבל ר"ש בן לקיש אמר לא נטבל.  מתיב ר' יוחנן לר"ש בן לקיש.  והתנינן וכן נשים שנתנו לנחתום לעשות להן שאור אם אין בשל אחת מהן כשיעור פטורה מן החלה.  ואין בשל כולהן כשיעור.  א"ל שנייא היא שכן העושה עיסה על מנת לחלקה בצק פטורה מן החלה.  א"ל והתנינן נחתום שעשה שאור לחלק חייב בחלה.  א"ל לא תתיביני נחתום.  נחתום לא בדעתו הדבר תלוי.  בדעת הלקוחות הדבר תלוי שמא ימצא לקוחות והוא חוזר ועושה אותה עיסה.  א"ל והתנינן חורי הנמלים שלנו בצד הערימה חייבת הרי אילו חייבין.  הא בצד ערימה פטורה פטורין.  א"ר יונה אמר לו ר' יוסי ר' אבהו בשם רבי יוחנן משום יאוש שמואל בר אבא אמר והן שגדלו שבלים.  מתיב ר"ש בן לקיש לרבי יוחנן והתנינן הקדישן עד שלא נגמר וגמרן הגיזבר ואחר כך פדיין פטורין.  הרי גזבר כאחד הוא ואת אמרת מה שעשה עשוי.  א"ל תיפתר כמאן דאמר גיזבר כבעלים.  ודלא כרבי יוסי דרבי יוסי אמר הוא גיזבר הוא אחר.  ר' חנניה חברון דרבנין בעי ואפילו יש בשל אחת מהן כשיעור יעשה כדבר שלא נגמרה מלאכתן ויהא פטור מן החלה.  דא"ר יוסי בשם רבי זעירא רבי יונה רבי זעירא בשם רבי לעזר אף במה שבלגין לא נטבל.  מפני שהוא עתיד להחזיר לדבר שלא נגמרה מלאכתו:  איזהו עיסת כלבים.  ר' שמעון בן לקיש אמר כל שעירב בה מורסן.  מתניתא אמר בזמן שהרועין אוכלין ממנה.  פעמים שאין הרועים אוכלים ממנה.  רבי יוחנן אמר כל שעשה כעבין ותני כן עשאן כעבין חייבת עשאה לימודין פטורה.  רבי בא בשם שמואל רבי אמי בשם רבי חייה

דף ט,א פרק א הלכה ה גמרא  רובא אפילו עשה קלוסקין והא תנינן אם אין הרועין אוכלין ממנה.  תיפתר שעשאה משעה ראשונה שלא יאכלו הרועים ממנה:  ונעשית ביו"ט.  מתני' דר' שמעון בן אלעזר דתני אין עושין מי"ט למוצאי י"ט.  והתני ממלאה עשה קדירה בשר אע"פ שאינו אוכל ממנה אלא חתיכה אחת.  קומקום חמין אע"פ שאינו שותה ממנו אלא כוס אחד.  אבל לאופות אותה אינה אופה אלא צורכה.  דתני ר' שמעון בן אלעזר אומר ממלאכה היא אשה את התנור פת מפני שהפת יפה בשעה שהתנור מלא:  תני מצה גזולה אסור לברך עליה.  א"ר הושעיא על שם (תהילים י) ובוצע ברך ניאץ ה'.  א"ר יונה הדא דתימא בתחילה אבל בסוף לא דמים הוא חייב לו.  רבי יונה אמר אין עבירה מצוה.  רבי יוסי אמר אין מצוה עבירה.  א"ר הילא אלה המצות אם עשיתן כמצותן הן מצות ואם לאו אינן מצות:

דף ט,א פרק א הלכה ו משנה  החלה והתרומה חייבין עליה מיתה וחומש ואסורה לזרים והן ניכסי כהן ועולין באחד ומאה וטעונין רחיצת ידים <ורגלים> והערב שמש ואינן ניטלין מן הטהור על הטמא אלא מן המוקף ומן הדבר הגמור.  האומר כל גורני

דף ט,ב פרק א הלכה ו משנה  תרומה וכל עיסתי חלה לא אמר כלום עד שישייר מקצת:

דף ט,ב פרק א הלכה ו גמרא  רבי יודה בר פזי רבי חנין בשם רבי שמואל בר רב יצחק חלה חולין הוא הייתי אומר מותר לגלגל בהן.  לפום כן צריך מימר החלה והתרומה חייבים עליהן מיתה וחומש.  עשר מצות אדם עושה עד שלא יאכל פרוסה.  משום לא תחרוש.  בל תזרע.  בל תחסום.  לקט.  שכחה.  ופיאה.  תרומה.  ומע"ר.  ומע"ש.  וחלה.  רבי יצחק בידו אתי מיסב לידוי הוא פשט עשרתי אצבעתיה ואמר הרי קיימתי עשר מצות:  חלה על הכל.  תרומה על הכל.  תרומה לה' זה שם המיוחד.  מניין שלא עשה כלום עד שישייר מקצת ת"ל מראשית ולא כל ראשית:


תלמוד ירושלמי - מסכת חלה - הכול
פרק א ב ג ד