משנה תורה - ספר זמנים - הלכות קידוש החודש - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט


הלכות קידוש החודש פרק טו

א  אם תרצה לידע מקום הירח האמיתי בכל יום שתרצה, תוציא תחילה אמצע הירח לשעת הראייה לאותו הלילה שתרצה; וכן תוציא אמצע המסלול ואמצע השמש לאותו העת.  ותגרע אמצע השמש מאמצע הירח, והנשאר תכפול אותו--וזה הוא הנקרא מרחק הכפול.

ב  וכבר הודענו שלא באנו בכל אלו החשבונות שעשינו בפרקים אלו, אלא לדעת ראיית הירח; ולעולם אי אפשר שיהיה מרחק זה הכפול בליל הראייה שייראה בה הירח, אלא מחמש מעלות עד שתיים ושישים מעלות--ואי אפשר שיוסיף על זה, ולא יגרע ממנו.

ג  והואיל והדבר כן, התבונן במרחק זה הכפול--אם יהיה המרחק הכפול חמש מעלות או קרוב לחמש, אין חוששין לתוספת ולא תוסיף כלום; ואם יהיה המרחק הכפול משש מעלות עד אחת עשרה מעלות, תוסיף על אמצע המסלול מעלה אחת; ואם יהיה המרחק הכפול משתים עשרה מעלות עד שמונה עשרה מעלות, תוסיף על אמצע המסלול שתי מעלות; ואם יהיה המרחק הכפול מתשע עשרה מעלות עד ארבע ועשרים מעלות, תוסיף על אמצע המסלול שלוש מעלות; ואם יהיה המרחק הכפול מחמש ועשרים מעלות עד אחת ושלושים מעלות, תוסיף על אמצע המסלול ארבע מעלות; ואם יהיה המרחק הכפול משתיים ושלושים מעלות עד שמונה ושלושים מעלות, תוסיף על אמצע המסלול חמש מעלות; ואם יהיה המרחק הכפול מתשע ושלושים מעלות עד חמש וארבעים מעלות, תוסיף על אמצע המסלול שש מעלות; ואם יהיה המרחק הכפול משש וארבעים מעלות עד אחת וחמישים מעלות, תוסיף על אמצע המסלול שבע מעלות; ואם יהיה המרחק הכפול משתיים וחמישים מעלות עד תשע וחמישים מעלות, תוסיף על אמצע המסלול שמונה מעלות; ואם יהיה המרחק הכפול משישים מעלות עד שלוש ושישים מעלות, תוסיף על אמצע המסלול תשע מעלות.  ומה שיהיה אמצע המסלול אחר שתוסיף עליו מעלות אלו, הוא הנקרא מסלול הנכון.

ד  ואחר כך תראה כמה מעלות הוא המסלול הנכון--אם היה פחות ממאה ושמונים מעלות, תגרע מנת המסלול הזה הנכון מאמצע הירח לשעת הראייה; ואם היה המסלול הנכון יותר על מאה ושמונים מעלות עד שלוש מאות ושישים, תוסיף מנת זה המסלול הנכון על אמצע הירח לשעת הראייה.  ומה שיהיה האמצע אחר שתוסיף עליו או תגרע ממנו, הוא מקום הירח האמיתי לשעת הראייה.

ה  ודע שאם יהיה המסלול הנכון מאה ושמונים בשווה, או שלוש מאות ושישים בשווה, אין לו מנה--אלא יהיה מקום הירח האמצעי לשעת הראייה, הוא מקומו האמיתי.

ו  וכמה היא מנת המסלול--אם יהיה המסלול הנכון עשר מעלות, תהיה מנתו חמישים חלקים; ואם יהיה המסלול הנכון עשרים מעלות, תהיה מנתו מעלה אחת ושמונה ושלושים חלקים; ואם יהיה שלושים, תהיה מנתו שתי מעלות וארבעה ועשרים חלקים; ואם יהיה ארבעים, תהיה מנתו שלוש מעלות ושישה חלקים; ואם יהיה חמישים, תהיה מנתו שלוש מעלות וארבעה וארבעים חלקים; ואם יהיה שישים, תהיה מנתו ארבע מעלות ושישה עשר חלקים; ואם יהיה שבעים, תהיה מנתו ארבע מעלות ואחד וארבעים חלקים; ואם יהיה שמונים, תהיה מנתו חמש מעלות; ואם יהיה תשעים, תהיה מנתו חמש מעלות וחמישה חלקים; ואם יהיה מאה, תהיה מנתו חמש מעלות ושמונה חלקים; ואם יהיה מאה ועשר, תהיה מנתו ארבע מעלות ותשעה וחמישים חלקים; ואם יהיה מאה ועשרים, תהיה מנתו ארבע מעלות וארבעים חלקים; ואם יהיה מאה ושלושים, תהיה מנתו ארבע מעלות ואחד עשר חלקים; ואם יהיה מאה וארבעים, תהיה מנתו שלוש מעלות ושלושה ושלושים חלקים; ואם יהיה מאה וחמישים, תהיה מנתו שתי מעלות ושמונה וארבעים חלקים; ואם יהיה מאה ושישים, תהיה מנתו מעלה אחת ושישה וחמישים חלקים; ואם יהיה מאה ושבעים, תהיה מנתו תשעה וחמישים חלקים; ואם יהיה מאה ושמונים בשווה, אין לו מנה כמו שאמרנו--אלא מקום הירח האמצעי, הוא המקום האמיתי.

ז  ואם יהיה המסלול הנכון יתר על מאה ושמונים מעלות, תגרע אותו משלוש מאות ושישים, ותדע מנתו, כדרך שעשית במסלול השמש; וכן אם יהיו במניין המסלול אחדים עם העשרות, תיקח מן היתר שבין שתי המנות כפי האחדים--כדרך שביארנו במסלול השמש במנות שלו, כך תעשה במסלול הנכון במנות שלו.

ח  כיצד:  הרי שרצינו לידע מקום הירח האמיתי בתחילת ליל ערב שבת שיומו שני לחודש אייר משנה זו שהיא שנת העיקר--ומניין הימים הגמורים מתחילת ליל העיקר עד תחילת ליל זה שאנו רוצים לידע מקום הירח האמיתי בו, תשעה ועשרים יום; תוציא אמצע השמש תחילה לליל זה, ייצא לך אמצעה חמש ושלושים מעלות ושמונה ושלושים חלקים ושלוש ושלושים שנייות--סימנם ל"ה ל"ח ל"ג; ותוציא אמצע הירח לשעת הראייה לעת זו, ייצא לך אמצעו שלוש וחמישים מעלות ושישה ושלושים חלקים ותשע ושלושים שנייות--סימנם נ"ג ל"ו ל"ט; ותוציא אמצע המסלול לעת זו, ייצא לך אמצעו מאה ושלוש מעלות ואחד ועשרים חלקים ושש וארבעים שנייות--סימנם ק"ג כ"א מ"ו; תגרע אמצע השמש מאמצע הירח, יישאר שבע עשרה מעלות ושמונה וחמישים חלקים ושש שנייות--וזה הוא המרחק; תכפול אותו, ייצא לך המרחק הכפול חמש ושלושים מעלות ושישה וחמישים חלקים ושתים עשרה שנייות--סימנם ל"ה נ"ו י"ב; לפיכך תוסיף על אמצע המסלול חמש מעלות, כמו שהודענו, וייצא לך המסלול הנכון, מאה ושמונה מעלות ואחד ועשרים חלקים, ואין מקפידין על החלקים במסלול, כדרך שביארנו בשמש.

ט  ובאנו לחקור על מנת זה המסלול הנכון, שהוא מאה ושמונה--נמצאת מנה שלו חמש מעלות וחלק אחד; ולפי שהמסלול הנכון היה פחות ממאה ושמונים, תגרע המנה שהוא חמש מעלות וחלק אחד מן אמצע הירח; יישאר שמונה וארבעים מעלות וחמישה ושלושים חלקים ותשע ושלושים שנייות; תעשה השנייות חלק, ותוסיף על החלקים.  ונמצא מקום הירח האמיתי בשעה זו, במזל שור בשמונה עשרה מעלות ושישה ושלושים חלקים ממעלת תשע עשרה--סימנם י"ח ל"ו.  ועל הדרך הזה, תדע מקום הירח האמיתי בכל עת ראייה שתרצה, מתחילת שנה זו שהיא העיקר, עד סוף העולם.


משנה תורה - ספר זמנים - הלכות קידוש החודש - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט