משנה תורה - ספר נזקים - הלכות חובל ומזיק - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח


הלכות חובל ומזיק

מצות עשה אחת, והיא דין חובל בחברו או מזיק ממונו.  וביאור מצוה זו בפרקים אלו.