תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק ה

א ויקרא משה, אל-כל-ישראל, ויאמר אליהם שמע ישראל את-החוקים ואת-המשפטים, אשר אנוכי דובר באוזניכם היום; ולמדתם אותם, ושמרתם לעשותם.  ב יהוה אלוהינו, כרת עימנו ברית--בחורב.  ג לא את-אבותינו, כרת יהוה את-הברית הזאת:  כי איתנו, אנחנו אלה פה היום כולנו חיים.  ד פנים בפנים, דיבר יהוה עימכם בהר--מתוך האש.  ה אנוכי עומד בין-יהוה וביניכם, בעת ההיא, להגיד לכם, את-דבר יהוה:  כי יראתם מפני האש, ולא-עליתם בהר לאמור.  {ס}

ו * אנוכי יהוה אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצריים מבית עבדים:  לא-יהיה לך אלוהים אחרים, על-פניי.  ז לא-תעשה לך פסל, כל-תמונה, אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת--ואשר במים, מתחת לארץ.  ח לא-תשתחווה להם, ולא תועבדם:  כי אנוכי יהוה אלוהיך, אל קנא--פוקד עוון אבות על-בנים ועל-שילשים ועל-ריבעים, לשונאיי.  ט ועושה חסד, לאלפים--לאוהביי, ולשומרי מצוותיי.  {ס}

י לא תישא את-שם-יהוה אלוהיך, לשוא:  כי לא ינקה יהוה, את אשר-יישא את-שמו לשוא.  {ס}

יא שמור את-יום השבת, לקדשו, כאשר ציווך, יהוה אלוהיך.  יב ששת ימים תעבוד, ועשית כל-מלאכתך.  יג ויום, השביעי--שבת, ליהוה אלוהיך:  לא תעשה כל-מלאכה אתה ובנך-ובתך ועבדך-ואמתך ושורך וחמורך וכל-בהמתך, וגרך אשר בשעריך--למען ינוח עבדך ואמתך, כמוך.  יד וזכרת, כי עבד היית בארץ מצריים, ויוציאך יהוה אלוהיך משם, ביד חזקה ובזרוע נטויה; על-כן, ציווך יהוה אלוהיך, לעשות, את-יום השבת.  {ס}

טו כבד את-אביך ואת-אימך, כאשר ציווך יהוה אלוהיך--למען יאריכון ימיך, ולמען ייטב לך, על האדמה, אשר-יהוה אלוהיך נותן לך.  {ס}

טז לא תרצח,  {ס}  ולא תנאף;  {ס}  ולא תגנוב,  {ס}  ולא-תענה בריעך עד שוא.  {ס}

יז ולא תחמוד, אשת ריעך;  {ס}  ולא תתאווה בית ריעך, שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמורו, וכול, אשר לריעך.  {ס}

יח את-הדברים האלה דיבר יהוה אל-כל-קהלכם בהר, מתוך האש הענן והערפל--קול גדול, ולא יסף; ויכתבם, על-שני לוחות אבנים, וייתנם, אליי.  יט ויהי, כשומעכם את-הקול מתוך החושך, וההר, בוער באש; ותקרבון אליי, כל-ראשי שבטיכם וזקניכם.  כ ותאמרו, הן הראנו יהוה אלוהינו את-כבודו ואת-גודלו, ואת-קולו שמענו, מתוך האש; היום הזה ראינו, כי-ידבר אלוהים את-האדם וחי.  כא ועתה, למה נמות, כי תאכלנו, האש הגדולה הזאת; אם-יוספים אנחנו, לשמוע את-קול יהוה אלוהינו עוד--ומתנו.  כב כי מי כל-בשר אשר שמע קול אלוהים חיים מדבר מתוך-האש, כמונו--ויחי.  כג קרב אתה ושמע, את כל-אשר יאמר יהוה אלוהינו; ואת תדבר אלינו, את כל-אשר ידבר יהוה אלוהינו אליך--ושמענו ועשינו.  כד וישמע יהוה את-קול דבריכם, בדברכם אליי; ויאמר יהוה אליי, שמעתי את-קול דברי העם הזה אשר דיברו אליך--היטיבו, כל-אשר דיברו.  כה מי-ייתן והיה לבבם זה להם, ליראה אותי ולשמור את-כל-מצוותיי--כל-הימים:  למען ייטב להם ולבניהם, לעולם.  כו לך, אמור להם:  שובו לכם, לאוהליכם.  כז ואתה, פה עמוד עימדי, ואדברה אליך את כל-המצוה והחוקים והמשפטים, אשר תלמדם; ועשו בארץ, אשר אנוכי נותן להם לרשתה.  כח ושמרתם לעשות, כאשר ציווה יהוה אלוהיכם אתכם:  לא תסורו, ימין ושמאל.  כט בכל-הדרך, אשר ציווה יהוה אלוהיכם אתכם--תלכו:  למען תחיון, וטוב לכם, והארכתם ימים, בארץ אשר תירשון.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד