תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק יט

א ומליל ה', עם משה למימר.  ב מליל עם כל כנשתא דבני ישראל, ותימר להון--קדישין תהון:  ארי קדיש, אנא ה' אלהכון.  ג גבר מן אימיה ומן אבוהי תהון דחלין, וית יומי שביא דילי תיטרון:  אנא, ה' אלהכון.  ד לא תתפנון, בתר טעוון, ודחלן דמתכא, לא תעבדון לכון:  אנא, ה' אלהכון.  ה וארי תיכסון נכסת קודשין, קודם ה'--לרעווא לכון, תיכסוניה.  ו ביומא דיתנכיס יתאכיל, וביומא דבתרוהי; ודישתאר עד יומא תליתאה, בנורא ייתוקד.  ז ואם אתאכלא יתאכיל, ביומא תליתאה--מרחק הוא, לא יהי לרעווא.  ח ודייכליניה חוביה יקביל, ארי ית קודשא דה' אחיל; וישתיצי אנשא ההוא, מעמיה.  ט ובמחצדכון ית חצדא דארעכון, לא תשיצי פתא דחקלך למחצד; ולקטא דחצדך, לא תלקיט.  י וכרמך לא תעליל, ונתרא דכרמך לא תלקיט:  לעניי ולגיורי תשבוק יתהון, אנא ה' אלהכון.  יא לא, תגנבון; ולא תכדבון ולא תשקרון, אנש בחבריה.  יב ולא תשתבעון בשמי, לשקרא:  ותחיל ית שמא דאלהך, אנא ה'.  יג לא תעשוק ית חברך, ולא תינוס; לא תבית אגרא דאגירא, לוותך--עד צפרא.  יד לא תלוט דלא שמע--וקדם דלא חזי, לא תשים תקלא; ותדחל מאלהך, אנא ה'.  טו לא תעבדון שקר, בדין--לא תיסב אפי מסכינא, ולא תהדר אפי רבא:  בקושטא, תדיניה לחברך.  טז לא תיכול קורצין בעמך, לא תקום על דמא דחברך:  אנא, ה'.  יז לא תסני ית אחוך, בליבך; אוכחא תוכח ית חברך, ולא תקביל על דיליה חובא.  יח לא תיקום ולא תיטר דבבו לבני עמך, ותרחמיה לחברך כוותך:  אנא, ה'.  יט ית קיימיי, תיטרון--בעירך לא תרכיב עירובין, חקלך לא תזרע עירובין; ולבוש עירובין שעטניזא, לא ייסק עלך.  כ וגבר ארי ישכוב ית איתתא שכבת זרעא, והיא אמא אחידא לגבר, ואתפרקא לא אתפריקת בכספא, או חירותא לא אתייהיבת לה בשטר--ביקורתא תהי בה לא ימותון, ארי לא אתחררת.  כא וייתי ית אשמיה לקדם ה', לתרע משכן זמנא--דכרא, לאשמא.  כב ויכפר עלוהי כהנא בדכרא דאשמא, קודם ה', על חובתיה, דחב; וישתביק ליה, מחובתיה דחב.  {פ}

כג וארי תיעלון לארעא, ותיצבון כל אילן דמיכל--ותרחקון רחקא, ית איביה; תלת שנין, יהי לכון מרחק לאבדא--לא יתאכיל.  כד ובשתא, רביעיתא, יהי, כל איביה--קודש תושבחן, קודם ה'.  כה ובשתא חמישיתא, תיכלון ית איביה, לאוספא לכון, עללתיה:  אנא, ה' אלהכון.  כו לא תיכלון, על דמא; לא תנחשון, ולא תענון.  כז לא תקפון, פתא דרישכון; ולא תחביל, ית פתא דדקנך.  כח וחיבול על מית, לא תיתנון בבסרכון, ורושמין חריתין, לא תיתנון בכון:  אנא, ה'.  כט לא תחיל ית ברתך, לאטעיותה; ולא תטעי ארעא, ותתמלי ארעא עיצת חטין.  ל ית יומי שביא דילי תיטרון, ולבית מקדשי תהון דחלין:  אנא, ה'.  לא לא תתפנון בתר בידין וזכורו, לא תתבעון לאסתאבא בהון:  אנא, ה' אלהכון.  לב מן קודם דסבר באורייתא תקום, ותהדר אפי סבא; ותדחל מאלהך, אנא ה'.  {ס}

לג וארי יתגייר עימכון גיורא, בארעכון--לא תונון, יתיה.  לד כיציבא מינכון יהי לכון גיורא דיתגייר עימכון, ותרחם ליה כוותך--ארי דיירין הוויתון, בארעא דמצריים:  אנא, ה' אלהכון.  לה לא תעבדון שקר, בדין, במשחתא, במתקלא ובמכילתא.  לו מוזנוון דקשוט מתקלין דקשוט, מכילן דקשוט והינין דקשוט--יהון לכון:  אנא ה' אלהכון, דאפיקית יתכון מארעא דמצריים.  לז ותיטרון ית כל קיימיי וית כל דיניי, ותעבדון יתהון:  אנא, ה'.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז