תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק כא

א ואמר ה' למשה, אימר לכהניא בני אהרון; ותימר להון, על מית לא יסתאב בעמיה.  ב אלהין לקריביה--דקריב, ליה:  לאימיה ולאבוהי, ולבריה ולברתיה ולאחוהי.  ג ולאחתיה בתולתא דקריבא ליה, דלא הות לגבר--לה, יסתאב.  ד לא יסתאב, ברבא בעמיה--לאחלותיה.  ה לא ימרטון מרט ברישהון, ופתא דדקנהון לא יגלחון; ובבסרהון--לא יחבלון, חיבול.  ו קדישין יהון, קודם אלההון, ולא יחלון, שמא דאלההון:  ארי ית קורבניא דה' קורבן אלההון, אינון מקרבין--ויהון קדישין.  ז איתתא מטעיא ומחלא לא ייסבון, ואיתתא דמתרכא מבעלה לא ייסבון:  ארי קדיש הוא, קודם אלהיה.  ח ותקדשיניה--ארי ית קורבן אלהך, הוא מקריב; קדיש, יהי לך--ארי קדיש, אנא ה' מקדישכון.  ט ובת גבר כהין, ארי תיתחל למטעי--מקדושת אבוהא היא מיתחלא, בנורא תיתוקד.  {ס}

י וכהנא דיתרבא מאחוהי דייתרק על רישיה משחא דרבותא, ודיקריב ית קורבניה, למלבש, ית לבושיא--ית רישיה לא ירבי פירוע, ולבושוהי לא יבזע.  יא ועל כל נפשת מיתא, לא ייעול:  לאבוהי ולאימיה, לא יסתאב.  יב ומן מקדשא, לא ייפוק, ולא יחיל, ית מקדשא דאלהיה:  ארי כליל משח רבותא דאלהיה, עלוהי--אנא ה'.  יג והוא, איתתא בבתולהא ייסב.  יד ארמלא ומתרכא וחלילא מטעיא, ית אילין לא ייסב:  אלהין בתולתא מעמיה, ייסב איתתא.  טו ולא יחיל זרעיה, בעמיה:  ארי אנא ה', מקדשיה.  {ס}

טז ומליל ה', עם משה למימר.  יז מליל עם אהרון, למימר:  גבר מבנך לדריהון, דיהי ביה מומא--לא יקרב, לקרבא קורבנא קודם אלהיה.  יח ארי כל גבר דביה מומא, לא יקרב:  גבר עוויר או חגיר, או חרים או סריע.  יט או גבר, דיהי ביה תבר רגלא, או, תבר ידא.  כ או גבין או דוקא, או חיליז בעינוהי, או גרבן או חזזן, או מריס פחדין.  כא כל גבר דביה מומא, מזרעא דאהרון כהנא--לא יקרב, לקרבא ית קורבניא דה':  מומא ביה--ית קורבן אלהיה, לא יקרב לקרבא.  כב קורבן אלהיה, מקודשי קודשיא, ומן קודשיא, ייכול.  כג ברם לפרוכתא לא ייעול, ולמדבחא לא יקרב--ארי מומא ביה; ולא יחיל ית מקדשיי, ארי אנא ה' מקדישהון.  כד ומליל משה, עם אהרון ועם בנוהי, ועם כל בני, ישראל.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז