תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק כב

א ומליל ה', עם משה למימר.  ב מליל עם אהרון ועם בנוהי, ויפרשון מקודשיא דבני ישראל, ולא יחלון, ית שמא דקודשי--דאינון מקדשין קודמיי, אנא ה'.  ג אימר להון, לדריכון כל גבר דיקרב מכל זרעכון לקודשיא דיקדשון בני ישראל קודם ה', וסאובתיה, עלוהי:  וישתיצי אנשא ההוא, מן קודמיי--אנא ה'.  ד גבר גבר מזרעא דאהרון, והוא סגיר או דאיב--בקודשיא לא ייכול, עד דידכי; ודיקרב, בכל טמי נפשא, או גבר, דתיפוק מיניה שכבת זרעא.  ה או גבר דיקרב, בכל רחשא דיסתאב ליה; או באנשא דיסתאב ליה, לכול סאובתיה.  ו אנש דיקרב ביה, ויהי מסאב עד רמשא; ולא ייכול מן קודשיא, אלהין אסחי בסריה במיא.  ז וכמיעל שמשא, וידכי; ובתר כין ייכול מן קודשיא, ארי לחמיה הוא.  ח נבילא ותבירא לא ייכול, לאסתאבא בה:  אנא, ה'.  ט וייטרון ית מטרת מימרי, ולא יקבלון עלוהי חובא, וימותון ביה, ארי יחלוניה:  אנא ה', מקדישהון.  י וכל חילוניי, לא ייכול קודשא; תותבא דכהנא ואגירא, לא ייכול קודשא.  יא וכהין, ארי יקני נפש קניין כספיה--הוא, ייכול ביה; וילידי ביתיה, אינון ייכלון בלחמיה.  יב ובת כהין--ארי תהי, לגבר חילוניי:  היא, באפרשות קודשיא לא תיכול.  יג ובת כהין ארי תהי ארמלא ומתרכא, ובר לית לה--ותתוב לבית אבוהא כרביותה, מלחמא דאבוהא תיכול; וכל חילוניי, לא ייכול ביה.  יד וגבר, ארי ייכול קודשא בשלו--ויוסיף חומשיה עלוהי, וייתין לכהנא ית קודשא.  טו ולא יחלון, ית קודשיא דבני ישראל--ית דיפרשון, קודם ה'.  טז ויקבלון עליהון עוויין וחובין, במיכלהון בסאבא ית קודשיהון:  ארי אנא ה', מקדישהון.  {פ}

יז ומליל ה', עם משה למימר.  יח מליל עם אהרון ועם בנוהי, ועם כל בני ישראל, ותימר, להון:  גבר גבר מבית ישראל ומן גיוריא בישראל, דיקריב קורבניה לכל נדריהון ולכל נדבתהון, דיקרבון קודם ה', לעלתא.  יט לרעווא לכון:  שלים דכר--בתוריא, באימריא ובעיזיא.  כ כול דביה מומא, לא תקרבון:  ארי לא לרעווא, יהי לכון.  כא וגבר, ארי יקריב נכסת קודשיא קודם ה', לפרשא נדרא או לנדבתא, בתורי או בענא--שלים יהי לרעווא, כל מומא לא יהי ביה.  כב עוויר או תביר או פסיק או יבלן, או גרבן או חזזן--לא תקרבון אילין, קודם ה'; וקורבנא, לא תיתנון מינהון על מדבחא--קודם ה'.  כג ותור ואימר, יתיר וחסיר--נדבתא תעביד יתיה, ולנדרא לא יתרעי.  כד ודמריס ודרסיס ודשליף ודגזיר, לא תקרבון קודם ה'; ובארעכון, לא תעבדון.  כה ומיד בר עממין, לא תקרבון ית קורבן אלהכון--מכל אילין:  ארי חיבולהון בהון מומא בהון, לא לרעווא יהון לכון.  {ס}

כו ומליל ה', עם משה למימר.  כז תור או אימר או עז ארי יתייליד, ויהי שבעא יומין בתר אימיה; ומיומא תמינאה, ולהלאה, יתרעי, לקרבא קורבנא קודם ה'.  כח ותורתא, או סיתא--לה ולברה, לא תיכסון ביומא חד.  כט וארי תיכסון נכסת תודתא, קודם ה'--לרעווא לכון, תיכסון.  ל ביומא ההוא יתאכיל, לא תשארון מיניה עד צפרא:  אנא, ה'.  לא ותיטרון, פיקודיי, ותעבדון, יתהון:  אנא, ה'.  לב ולא תחלון, ית שמא דקודשי, ואתקדש, בגו בני ישראל:  אנא ה', מקדישכון.  לג דאפיק יתכון מארעא דמצריים, למהוי לכון לאלה:  אנא, ה'.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז