תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק כג

א ומליל ה', עם משה למימר.  ב מליל עם בני ישראל, ותימר להון, מועדיא דה', דתערעון יתהון מערעי קדיש--אילין אינון, מועדיי.  ג שיתא יומין, תתעביד עבידתא, וביומא שביעאה שבא שבתא מערע קדיש, כל עבידא לא תעבדון:  שבתא היא קודם ה', בכל מותבניכון.  {פ}

ד אילין מועדיא דה', מערעי קדיש, דתערעון יתהון, בזמניהון.  ה בירחא קדמאה, בארבעת עסרא לירחא--בין שמשיא:  פסחא, קודם ה'.  ו ובחמישת עסרא יומא לירחא הדין, חגא דפטיריא קודם ה':  שבעא יומין, פטירא תיכלון.  ז ביומא, קדמאה, מערע קדיש, יהי לכון; כל עבידת פולחן, לא תעבדון.  ח ותקרבון קורבנא קודם ה', שבעא יומין; ביומא שביעאה מערע קדיש, כל עבידת פולחן לא תעבדון.  {פ}

ט ומליל ה', עם משה למימר.  י מליל עם בני ישראל, ותימר להון, ארי תיעלון לארעא דאנא יהיב לכון, ותחצדון ית חצדה--ותייתון ית עומר ריש חצדכון, לוות כהנא.  יא וירים ית עומרא קודם ה', לרעווא לכון; מבתר, יומא טבא, ירימיניה, כהנא.  יב ותעבדון, ביום ארמותכון ית עומרא, אימר שלים בר שתיה לעלתא, קודם ה'.  יג ומנחתיה תרין עסרונין סולתא דפילא במשח, קורבנא קודם ה'--לאתקבלא ברעווא; ונסכיה חמרא, רבעות הינא.  יד ולחים וקלי ופירוכן לא תיכלון, עד כרן יומא הדין--עד אייתואיכון, ית קורבנא דאלהכון:  קיים עלם לדריכון, בכול מותבניכון.  {ס}

טו ותמנון לכון, מבתר יומא טבא, מיום אייתואיכון, ית עומרא דארמותא:  שבע שבוען, שלמן יהויין.  טז עד מבתר שבועתא שביעיתא, תמנון חמשין יומין; ותקרבון מנחתא חדתא, קודם ה'.  יז ממותבניכון תייתון לחים ארמותא, תרתין גריצן תרין עסרונין--סולתא יהויין, חמיע יתאפיין:  ביכורין, קודם ה'.  יח ותקרבון על לחמא, שבעא אימרין שלמין בני שנא, ותור בר תורי חד, ודכרין תרין:  יהון עלתא, קודם ה', ומנחתהון ונסכיהון, קורבן דמתקבל ברעווא קודם ה'.  יט ותעבדון צפיר בר עיזין חד, לחטתא; ותרין אימרין בני שנא, לנכסת קודשיא.  כ וירים כהנא יתהון על לחמא דביכוריא ארמא, קודם ה', על תרין, אימרין; קודשא יהון קודם ה', לכהנא.  כא ותערעון בכרן יומא הדין, מערע קדיש יהי לכון--כל עבידת פולחן, לא תעבדון:  קיים עלם בכל מותבניכון, לדריכון.  כב ובמחצדכון ית חצדא דארעכון, לא תשיצי פתא דחקלך בחצדך, ולקטא דחצדך, לא תלקיט; לעניי ולגיורי תשבוק יתהון, אנא ה' אלהכון.  {פ}

כג ומליל ה', עם משה למימר.  כד מליל עם בני ישראל, למימר:  בירחא שביעאה בחד לירחא, יהי לכון נייחא--דוכרן יבבא, מערע קדיש.  כה כל עבידת פולחן, לא תעבדון; ותקרבון קורבנא, קודם ה'.  {ס}

כו ומליל ה', עם משה למימר.  כז ברם בעסרא לירחא שביעאה הדין יומא דכיפוריא הוא, מערע קדיש יהי לכון, ותענון, ית נפשתכון; ותקרבון קורבנא, קודם ה'.  כח וכל עבידא לא תעבדון, בכרן יומא הדין:  ארי יומא דכיפוריא, הוא, לכפרא עליכון, קודם ה' אלהכון.  כט ארי כל אנש דלא יתעני, בכרן יומא הדין--וישתיצי, מעמיה.  ל וכל אנש, דיעביד כל עבידא, בכרן, יומא הדין--ואוביד ית אנשא ההוא, מגו עמיה.  לא כל עבידא, לא תעבדון:  קיים עלם לדריכון, בכול מותבניכון.  לב שבא שבתא הוא לכון, ותענון ית נפשתכון; בתשעא לירחא, ברמשא--מרמשא עד רמשא, תנוחון נייחכון.  {פ}

לג ומליל ה', עם משה למימר.  לד מליל עם בני ישראל, למימר:  בחמישת עסרא יומא, לירחא שביעאה הדין, חגא דמטליא שבעא יומין, קודם ה'.  לה ביומא קדמאה, מערע קדיש; כל עבידת פולחן, לא תעבדון.  לו שבעא יומין, תקרבון קורבנא קודם ה'; ביומא תמינאה מערע קדיש יהי לכון ותקרבון קורבנא קודם ה', כנישין תהון--כל עבידת פולחן, לא תעבדון.  לז אילין מועדיא דה', דתערעון יתהון מערעי קדיש:  לקרבא קורבנא קודם ה', עלתא ומנחתא נכסת קודשין וניסוכין--פתגם יום ביומיה.  לח בר משביא דה'; ובר ממתנתכון, ובר מכל נדריכון ובר מכל נדבתכון, דתיתנון, קודם ה'.  לט ברם בחמישת עסרא יומא לירחא שביעאה, במכנשכון ית עללתא דארעא, תיחגון ית חגא קודם ה', שבעא יומין; ביומא קדמאה נייחא, וביומא תמינאה נייחא.  מ ותיסבון לכון ביומא קדמאה, פירי אילנא אתרוגין לולבין, והדסין, וערבין דנחל; ותחדון, קודם ה' אלהכון--שבעא יומין.  מא ותיחגון יתיה חגא קודם ה', שבעא יומין בשתא:  קיים עלם לדריכון, בירחא שביעאה תיחגון יתיה.  מב במטליא תיתבון, שבעא יומין; כל יציביא, בישראל, ייתבון, במטליא.  מג בדיל, דיידעון דריכון, ארי במטלת ענני אותיבית ית בני ישראל, באפקותי יתהון מארעא דמצריים:  אנא, ה' אלהכון.  מד ומליל משה, ית סדר מועדיא דה', ואליפינון לבני, ישראל.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז